PYLOX - Laboratoryjny miernik zawartości części niepalnych


Opis

Pylox przeznaczony jest do pomiaru zawartości części niepalnych stałych w pyłach kopalnianych oraz zawartości siarki i popiołu węglu.

Cechy
Informacje techniczne

Zakres pomiaru

   
- zawartości części niepalnych      

45 ÷ 100% 

- zawartości popiołu    2 ÷ 40% 
- zawartości siarki całkowitej    0 ÷ 5% 
Granulacja próbki   poniżej 0,2 mm 

Średni błąd pomiaru w odniesieniu
do oznaczeń chemicznych     

          
- dla zawartości części niepalnych w pyłach    ≤ 2% Na

- dla zawartości popiołu w węglu 

  ≤ 0,5% Aª
- dla zawartości siarki całkowitej w węglu         ≤ 0,1% Sªc

Czas pomiaru 

  100 s

Prezentacja wyniku pomiaru 

  na ekranie monitora i drukarce 

Źródło promieniowania 

  Pu-238 lub Cm-244 o aktywności max 3,7 GBq 

Detektor promieniowania 

  licznik proporcjonalny 

Napięcie zasilania 

  230 V, 50 Hz 

Moc pobierana 

  ≤ 60VA

Wymiary zewnętrzne 

 

niezależnie od opcji urządzenia zajmuje powierzchnię nie większą niż 600 × 1200 mm 

     

Pobierz kartę katalogową